เครื่องตรวจจับโลหะ ไปรษณีย์ไทย

เครื่องตรวจจับโลหะ ไปรษณีย์ไทย

 

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติไม่อนุญาตให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ดำเนินการขนส่งจดหมายเร่งด่วนและวัสดุภัณฑ์ผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ภูเก็ตและหาดใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมา ตรวจพบว่ามีการส่งวัตถุอันตรายผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น อาวุธ เครื่องกระสุน ปืนเทียม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตรวจพบไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง เนื่องจากแต่ละสนามบินจะมีอุปกรณ์เครื่องตรวจจับโลหะ (METAL DETECTOR)ที่สามารถตรวจสอบเห็นถึงวัตถุสินค้าที่มีการขนส่งผ่านท่าอากาศยาน กรณีนี้ถือว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสาร

 

ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศมี เครื่องตรวจจับโลหะ

สำหรับกรณีที่ ทอท. ไม่อนุญาตให้ไปรษณีย์ไทยขนส่งไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการผ่านทางท่าอากาศยาน 6 แห่งทั่วประเทศ ดังกล่าว นั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงว่าในการขนส่งสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการจากทั่วประเทศนั้น ไปรษณีย์ไทยใช้การขนส่งทางถนนเป็นเส้นทางหลักในการดำเนินงานตามปกติ โดยศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศมี เครื่องตรวจจับโลหะ (METAL DETECTOR) สามารถตรวจจับได้ทั้งอาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในไปรษณียภัณฑ์ แล้วจึงทำการแยกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา โดยมีรถขนส่งไปรษณีย์สำหรับขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภทวิ่งรับ – ส่งสิ่งของที่ฝากส่งจากผู้ใช้บริการกว่าสองพันเที่ยวต่อวัน ครอบคลุมทุกที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ


งดขนส่งพัสดุ ท่าอากาศยาน
การไม่อนุญาตให้ไปรษณีย์ไทยขนส่งไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการผ่านทางท่าอากาศยาน 6 แห่งทั่วประเทศนั้น การขนส่งสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ผ่านทางท่าอากาศยานนั้น เป็นเพียงอีกเส้นทางการขนส่งเท่านั้น แต่การขนส่งผ่านทางท่าอากาศยานนั้น เจ้าหน้าที่จะได้รับไปรษณียภัณฑ์เร็วขึ้น ซึ่งทำให้มีเวลาในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้นไม่ว่าจะขนส่งทางถนนหรือทางท่าอากาศยานต้องดำเนินการตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้นด้วย เครื่องตรวจจับโลหะ (METAL DETECTOR) เพื่อป้องกันวัตถุระเบิดทั้งอาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆ ที่ซ่อน แล้วจึงคัดแยกเส่งต่อไปเตรียมการนำจ่ายพร้อมกันในช่วงเช้า


ตรวจจับโลหะ ก่อนนำจ่ายทั่วประเทศ
สำหรับการดำเนินงานด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝากส่งสิ่งของของไปรษณีย์ไทยนั้น ปัจจุบันมีการเปิดจุดให้บริการหุ้มห่อสิ่งของ พร้อมตรวจสอบสิ่งของก่อนการฝากส่ง รวมไปถึงมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนการฝากส่ง ซึ่งทำให้ปัญหาการลักลอบส่งสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดและอาวุธปืน มีอัตราลดน้อยลง นอกจากนี้ ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศยังมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ (METAL DETECTOR) สแกนโลหะทั้งอาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆและวัตถุระเบิด ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้นก่อนการส่งต่อไปนำจ่ายทั่วประเทศ


ความปลอดภัย ไปรษณีย์ไทย
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันว่า การประกาศงดรับ – ส่งสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ผ่านท่าอากาศยาน 6 แห่งทั่วประเทศ นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยการให้บริการของไปรษณีย์ไทยและต่อผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน โดยไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการขนส่งสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ผ่านทางถนนทั้งหมด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางให้เป็นตามมาตรฐานที่ไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้ และพร้อมดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)


Cr.ประชาชาติธุรกิจ