บัตรผู้มีรายได้น้อย & สวัสดิการของรัฐ

 

บัตรผู้มีรายได้น้อย & สวัสดิการของรัฐ


กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างจัดทำบัตรผู้มีรายได้น้อย เพื่อมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติผ่านประกาศ ซึ่งด้านหน้าบัตรจะเป็นรูปแบบเดียวกับรูปในบัตรประชาชน คือมีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เลขบัตร โลโก้ของหน่วยงานรัฐ ในบัตรมีชิปการ์ดอยู่ 2 ส่วน พร้อมแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip)ด้านหลังบัตร สิทธิ์สวัสดิการของรัฐที่จะได้รับ เช่น ค่าแก๊ส-ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงกับบัตรแมงมุมของกระทรวงคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายสำรหรับซื้อสินค้าธงฟ้า ชำระค่าบริการผ่าน เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card Reader) ณ จุดใช้บริการ


บัตรผู้มีรายได้น้อย พร้อมแถบแม่เหล็ก
กรมบัญชีกลางเผยอยู่ระหว่างจัดทำบัตรผู้มีรายได้น้อย 13 ล้านใบ บัตรผู้มีรายได้น้อยมีชิปการ์ดอยู่ 2 ส่วน พร้อมแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip)ด้านหลังบัตร โดยชิปการ์ดส่วนแรกจะใส่ข้อมูลและวงเงินของการได้รับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐ ส่วนอีก 1 ชิปการ์ด จะเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ที่ประชาชนสามารถเติมเงินไว้ใช้เพิ่มเติมได้ด้วย เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card Reader) และในอนาคตอาจมีเงินสวัสดิการต่างๆ เข้าไปให้โดยบัตรนี้จะมีอายุการใช้งานนาน 5 ปี


บัตรหาย & บัตรชํารุด
กรมบัญชีกลางเตรียมส่งรายชื่อผู้มีรายได้น้อยให้ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ เพื่อจัดทำบัตรผู้มีรายได้น้อยก่อนที่จะแจกในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยใช้สิทธิ์ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13 ล้านคน จากเดิม 14 ล้านคน และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ใช้บัตรผู้มีรายได้น้อย กรมบัญชีกลางจะออกระเบียบการใช้บัตรที่ชัดเจนและป้องกันความปลอดภัยด้วยบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card Reader) โดยหากทำบัตรหายจะต้องไปแจ้งความหรือ บัตรชํารุดแถบแม่เหล็กใช้ไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที เพื่อออกบัตรใหม่ แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนโดยสมัครใจจะถูกยึดบัตรและยกเลิกการใช้สิทธิ์ทันที


สวัสดิการ ผู้มีรายได้น้อย
กระทรวงการคลังพร้อมให้สวัสดิการกับผู้มีรายได้น้อยตามที่กำหนดไว้วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เริ่มในปีงบประมาณ 2561 โดยขณะนี้ได้รับเงินจากสำนักงบประมาณ 46,000 ล้านบาท มาใช้ในกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หรือกองทุนผู้มีรายได้น้อย เรียบร้อยแล้ว จากที่ขอไปทั้งหมด 50,000 ล้านบาท ที่ยังไม่ครบอาจเป็นเพราะสำนักงบประมาณมีเงินไม่พอ เเต่น่าจะจัดสรรมาให้ครบในอนาคต


รัฐสวัสดิการ
จากที่อดีตประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปจึงทำให้ประชาชนมีความต้องการสิ่งเป็นพื้นฐานมากขึ้นไปตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่การหารายได้เพื่อที่จะนำมาจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ต้องการก็ประสบปัญหา ทำให้เกิดความกดดันในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รัฐสวัสดิการเป็นระบบสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญของมาตรฐานการครองชีพ การศึกษา และการดูแลสุขภาพของประชาชน ผลประโยชน์ส่วนรวมถูกเสนอให้กับทุกคน ในขณะที่คนจนมีโอกาสหรือความสามารถน้อยกว่าก็จะไม่สามารถได้สิ่งที่จำเป็นพื้นฐานนั้น


สวัสดิการของรัฐ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคม และเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งสวัสดิการที่รัฐจัดให้นั้นจะครอบคลุมทุกสาขาของสวัสดิการสังคม ซึ่งหลายคนเรียกระบบนี้ว่า สวัสดิการของรัฐ กระทรวงการคลังพร้อมให้สวัสดิการกับผู้มีรายได้น้อย สร้างความรู้สึกมั่นคงพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่ในสังคม ที่หยิบยื่นให้ทั้งความรู้สึกที่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่อผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานที่มั่นคงให้กับคนทั่ว ๆ ไปในสังคมด้วยเช่นกัน ดังนั้นรัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทในการให้สวัสดิการหรือสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานแก่ทุกคน


Cr.ไทยพีบิเอส,วิกิพีเดีย