รถเมล์ไฟฟ้า

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดเผยถึงผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการต้นแบบรถเมล์ไฟฟ้าและ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อใช้ในหน่วยราชการ ซึ่งได้แรงหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้งบประมาณปี 2557

การดำเนินการรถเมล์ไฟฟ้าดังกล่าวมาจากปัญหาการจราจรแออัดจากจำนวนยานพาหนะ ที่มีการนำเข้ามาใช้ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีพื้นที่ 450 ไร่ โดยมีจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษตามมานอกเหนือจากความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง แต่สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีเป้าหมายสู่การเป็น Green Campus หรือ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” จึงได้หาทางลดปริมาณการใช้พลังงาน โดยมุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรณรงค์เรื่องการใช้ยานพาหนะรถเมล์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมากขึ้น และตามมาด้วยการจัดทำโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเป็น 1 ในชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในหน่วยงานราชการ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงสว่าง เช่น แบตเตอร์รีสำรองไฟฟ้า โคมไฟโซล่าเซลล์(Solar Lamp) และ รถเมล์ไฟฟ้า เป็นต้น
 
หลักการของโครงการรถเมล์ไฟฟ้านี้คือนำแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากโซล่าเซลล์ สำหรับยวดยานประเภทมอเตอร์ไซค์และรถประจำทาง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อให้เราเดินหน้าสู่เป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ คือสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 50 โดยมีระบบควบคุมที่จะตรวจสอบ ได้ตั้งแต่จุดที่รถเมล์ไฟฟ้าแล่นผ่าน ความเร็ว แรงดันกระแสไฟฟ้า กำลังไฟ แบตเตอรี่สำรองคงเหลือ การชาร์จไฟ โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 3 เดือนโดยมอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบดำเนินการ
 
ด้าน ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้ข้อมูลว่าโครงการรถเมล์ไฟฟ้านี้บรรลุผลสำเร็จตามกำหนดแล้ว โดยที่ก่อนหน้านี้ทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำแผนแม่บทส่งเสริมให้มีการใช้รถจักยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการใช้รถเมล์ไฟฟ้าพลังงานจากโซล่าเซลล์ สำหรับใช้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถเมล์ไฟฟ้า เพื่อให้เป็นการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันงานที่เกี่ยวข้องกับสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สำหรับใช้ในยานพาหนะได้แล้วเสร็จสามารถป้อนประจุไฟฟ้าให้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม 100 คัน รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า 23 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ซึ่งได้ออกแล่นให้บริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม กล่าวต่อว่า โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับรถเมล์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย เริ่มทดลองใช้และเปิดตัวเมื่อปลายปี 2557 สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยเฉลี่ยปีละกว่า 1 ล้านบาท ลดปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัย อนาคตอาจจะนำรถเมล์ไฟฟ้าไปวิ่งรับ-ส่งนักศึกษาจากด้านนอกมหาวิทยาลัย

หรืออาจเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมโดยนำรถเมล์ไฟฟ้ารับ-ส่งนักท่องเที่ยวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ นำทุกคนขึ้นสักการะหลวงพ่อพระร่วงที่องค์พระปฐมเจดีย์ ก่อนจะพาไปเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ เที่ยวชมภูมิทัศน์ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ที่ทำโชว์ไว้รอบมหาวิทยาลัย ก่อนจะพาไปหาซื้อของกินของฝากและกลับเข้าองค์พระปฐมเจดีย์

นอกจากได้นำรถเมล์ไฟฟ้ามาใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังได้ในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในจังหวัดนครปฐม อีกทั้งได้อวดศักยภาพของมหาวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน

Cr.บ้านเมือง