บาร์โค้ด (Barcode) & เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner)

บาร์โค้ด (Barcode) & เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner)


ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมาก หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญนั้นได้แก่ ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแทบทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการคลังสินค้า (Warehouse) , ภัตตาคาร (Restaurant) , ร้านค้า (Retail) , โรงแรม (Hotel) , การขนส่ง (Logistic) โดยการนำบาร์โค้ดมาติดกับตัวสินค้าต่างๆ เพื่อจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสินค้านั้นๆ เพื่อจัดการสต๊อกสินค้า การผลิตและการขนส่ง ฯลฯ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สำหรับรหัสบาร์โค้ดจะใช้ควบคู่กับเครื่องอ่าน ที่เรียกว่า เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งเป็นตัวอ่านข้อมูล ที่อยู่ในรูปรหัสแท่งเป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน


บาร์โค้ดคืออะไร
ระบบบาร์โค้ด หมายถึงการใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร และประยุกต์ต่อยอดโดยการนำตัวเลขหรือตัวอักษรเหล่านั้นบ่งชี้ไปยังสิ่งต่างๆ เช่น สินค้า (Product), วันหมดอายุ (Expiration date), รหัสเฉพาะสินค้า (Serial number), บุคคล (Person), URL Website เป็นต้น ส่วนการถอดรหัสจากรหัสบาร์โค้ดก็ต้อง ใช้ เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งเป็นเป็นตัวอ่านข้อมูล ที่อยู่ในรูปรหัสแท่งเป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร ทำให้สามารถเข้าใจเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน


บาร์โค้ด ประโยชน์สำหรับ..
ด้านผู้ผลิต ใช้บาร์โค้ดทำเป็น เลขหมายประจำตัวสินค้า เลขหมายประจำตัวของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีส่วนช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า และแหล่งติดต่อของผู้ผลิต สำหรับผู้ค้าส่งหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ รหัสบาร์โค้ดจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่จะสามารถจัดหาสินค้าได้สะดวก รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงาน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการขายและสินค้าคงคลัง ในธุรกิจของระบบการค้าปลีก เช่น Supermarket หรือ Mass market บาร์โค้ดเก็บข้อมูลเลขหมายประจำตัวสินค้า จะช่วยให้การคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานถูกต้อง และรวดเร็วมาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพียงใช้ เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner) อ่านรหัสแท่งบาร์โค้ด เพียงเสียวนาทีก็ได้ข้อมูลครบ นอกจากนี้ยังไม่ต้องติดป้ายบอกราคาสินค้าซึ่งมีเป็นจำนวนมากบนสินค้าแต่ละชิ้น ทำให้ลดปริมาณงานลงและสะดวกต่อการปรับราคาขาย


เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner)
บาร์โค้ดใช้หลักการเข้ารหัสเลขฐานสอง (Binary codes) โดยความหนาของแท่งสีดำกับแท่งสีขาวในบาร์โค้ดจะเป็นตัวบ่งชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขที่กำกับไว้ด้านล่างของบาร์โค้ด เทคโนโลยี เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ที่เหมาะสำหรับการอ่านบาร์โค้ดหนึ่งมิติได้แก่ ชนิดเลเซอร์ และ เทคโนโลยี Linear Imaging ลักษณะของการนำบาร์โค้ดหนึ่งมิติไปประยุกต์ใช้คือการนำข้อมูลตัวเลขรหัสบาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูลของสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น บาร์โค้ดรหัส 000001 ใช้แทนสินค้า A , บาร์โค้ดรหัส 000002 ใช้แทนสินค้า B เป็นต้น


บาร์โค้ด EAN-13 เหมาะสำหรับ...
ปัจจุบันมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีประมาณ 11 ระบบ UPC,EAN,CODE 39,INTERLEAVE 1 of 5,CODABAR,CODE 128,CODE 93,CODE 49, CODE 16k,ISSN / ISBN และ EAN / UCC 128 ที่ประเทศไทยเลือกใช้งานบาร์โค้ด EAN-13 ซึ่งรหัสบาร์โค้ดดังกล่าวจะทำการลงทะเบียนบาร์โค้ดก่อน จึงจะสามารถไปใช้งานกับสินค้าได้โดยมีสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย (Thai Article Numbering Council) หรือ TANC เป็นองค์กรตัวแทน EAN ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ระบบ EAN ที่ประเทศไทยใช้นั้นจะมีลักษณะเป็นเลขชุด 13 หลัก


รหัสบาร์โค้ด เพื่อการส่งออก
ในกรณีส่งออกต่างประเทศ จำเป็นจะต้องลงทะเบียนบาร์โค้ดกับ สถาบันรหัสสากล (GS1) เพื่อขอรับรหัสของรหัสบาร์โค้ดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศและบริษัทนั้นๆ ซึ่งบาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานสำหรับประเทศไทยได้แก่ EAN-13 ซึ่งจะสามารถจุข้อมูลเลขได้ 13 หลัก โดย GS1 จะเป็นผู้กำหนดตัวเลขใน 8 หลักแรก ซึ่งแบ่ง 3 หลักแรกเป็นรหัสประเทศ ประเทศไทยนั้นจะเป็นรหัส 885 ตัวเลข 5 หลักถัดมาจะเป็นรหัสบริษัทที่ทาง GS1 กำหนดให้แต่ละบริษัทจะได้เลขรหัสไม่เหมือนกัน ตัวเลข 4 หลักต่อมาจะเป็นรหัสสินค้าที่แต่ละบริษัทสามารถเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองได้ และหลักสุดท้ายจะเป็นเลขที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อเช็คว่าเลข 12 หลักแรกนั้นถูกต้อง


Cr.Medium,นายต้นซ่า