Please specify the product's required option(s).
กล้อง WiFi

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

ASW380

กล้อง WiFi


  ล้อง WiFi รองรับมาตรฐาน TCP/IP มีเว็บเซอร์เวอร์ภายใน คุณสามารถเปิดดูกล้องวีดีโอผ่าน internet explorer ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อย่างดีเยี่ยม คุณสามารถเลือกวันและเวลาในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อย่างละเอียด เช่น เลือกเวลา 7.00 - 16.00 น. เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในขณะที่คุณออกไปทำงาน เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้า กล้อง WiFi คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน E-mail เข้าโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเปิดดูรูปภาพในขณะนั้นได้อย่างชัดเจน และคุณยังสามารถควบคุมให้กล้อง หมุนขึ้น-หมุนลง หรือหันซ้ายขวาได้อย่างอิสระผ่านเว็บเบราเซอร์

Availability: In stock

2,020 ฿